วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สพป.บร.4 ศึกษาดูงานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4 และ เขต 1 และศึกษาดูงานโครงการนำร่องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ตามโครงการ Tablet One Per Child ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น