สพป.บร.4

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. ศน.มนัชยา หงษ์แก้ว
 2. ศน.ธีระศักดิ์ เลื่อยไธสง
 3. ศน.มงคล ฤทธิรณ
 4. ศน.พนม ศรีนอก
 5. ศน.อำนวย พุทธชาติ
 6. ศน.ถาวร พอสม
 7. ศน.สนิท เกไธสง
 8. ศน.ประพันธ์ อุมาธรณ์
 9. ศน.เสมอจิตต์ ศรีนอก
 10. ศน.วิเศษ แปวไธสง
 11. ศน.บุญชู บุญตาม
 12. ศน.อุทยาน ปิตามาตา
 13. ศน.นิรัญ ขุมทอง
 14. ศน.พรวิมล ระวันประโคน
 15. ศน.ปิยวัฒน์ เพชรศรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการจัดตั้งกลุ่ม ICT

ขออภัย....กำลังรวบรวมข้อมลครับ