สตึก

รวมบล็อกลิงก์ (Blog Link) ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดอำเภอสตึก
กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 1. โรงเรียนบ้านสตึก  (นายพุฒิพงษ์  มนตรีโพธิ์)
 2. โรงเรียนบ้านยางน้าใส   (นายหาญ  แถวนาชุม)
 3. โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง)   (นายสมชาย  อังกุละศรี)
 4. โรงเรียนบ้านคูขาด     (นายนุกูล  เวศสุวรรณ์)
 5. โรงเรียนบ้านโคกเมือง        (นางเพลินจิตร  นัดกล้า)
 6. โรงเรียนบ้านโนนค้อ          (นายภูษิต  บุญอิ้ง)
 7. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์        (นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์)
 8. โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก      (นายวิรัตน์ พลพา)
 9. โรงเรียนวัดบ้านพลับ        (นายพินิจ เข็มทอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มโรงเรียนสตึก 2
 1. โรงเรียนอนุบาลสตึก      (นายสมพร  บุ้งทอง)
 2. โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า  (นายธนพล  จงปัตนา)
 3. โรงเรียนบ้านโคกก่อง       (นางสมพร  ศาลางาม)
 4. โรงเรียนบ้านดงยายเภา     (นายสมพงษ์ กลุพรม)
 5. โรงเรียนบ้านหนองม่วง    (ว่าง)
 6. โรงเรียนบ้านสระกอไทร      (นายเผชิญ  อินทะกนก)
 7. โรงเรียนบ้านหัวช้าง      (นายอนุชิต  วรรณสุทธิ์)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มโรงเรียนสตึก 3
 1. โรงเรียนบ้านร่อนทอง  (นายธงชัย  สนหอม)
 2. โรงเรียนบ้านกระทุ่ม    (นายสุนันท์  จันทร์เพ็ชร)
 3. โรงเรียนบ้านจะหลวย   (นายสุรพงษ์  สุวรรณ)
 4. โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ  (นายณัฐพงษ์  สุทธิบุตร)
 5. โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น    (นายวิรัตน์  พรมพิลา)
 6. โรงเรียนบ้านขาม             (นายชูชาติ  สามารถกุล)
 7. โรงเรียนบ้านปรือเกียน        (นางวาสนา คงพินิจ)
 8. โรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์ฯ)  (นายรังสิทธิ์  วุฒิสุทธิ์)
 9. โรงเรียนบ้านนาลาว   (นายอดิศร  บุญสอน)
 10. โรงเรียนบ้านละกอ       (นายปเลียน  พรมไธสง)
 11. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์       (นายสมพงษ์  รินไธสง)
 12. โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น          (นายมาโนช  มโนบาล)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. โรงเรียนบ้านปลัดมุม                  (นายชาญยุทธ  นาเจริญ)
 2. โรงเรียนบ้านหนองเชือก            (นายบุญเพ็ง  พิลาล้ำ)
 3. โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย   (นายมนตรี  ชะบา)
 4. โรงเรียนบ้านหนองแคน              (นายอนุวัฒน์  นาราช)
 5. โรงเรียนบ้านพงแขม                  (นายนครินทร์  สำรวมรัมย์)
 6. โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก      (นายสมพร  อรุณโน)
 7. โรงเรียนบ้านเมืองแก                 (นายชาตรี  เชยรัมย์)
 8. โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน        (นายลมัย  โพธิ์ภักดีกุล)
 9. โรงเรียนบ้านหนองดุม             (นายอรรถพล  สระสงคราม)
 10. โรงเรียนบ้านตาโหงก            (นายบรรยงค์  โคตรวงศ์)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มโรงเรียนสตึก 5
 1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง (นายสุเมธี  บุญไสง)
 2. โรงเรียนบ้านหนองแวง (นายบรรจง  พวงธรรม)
 3. โรงเรียนบ้านกระสัง   (นายสรกฤษฎิ์ โล่ห์นารายณ์)
 4. โรงเรียนบ้านหนองปุน  (นายทองม้วน  ศรีเจริญ)
 5. โรงเรียนบ้านหญ้าคา   (นายบุญชู  แถวนาชุม)
 6. โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน  (นายประสงค์  พวงธรรม)
 7. โรงเรียนบ้านหนองครก  (นายสุบรรณ์  จำปาศรี)
 8. โรงเรียนบ้านท่าม่วง  (นายทำนอง  วรรณโคตร)
 9. โรงเรียนบ้านโนนยาง (นายพรศักดิ์ ทับทิมหิน)
 10. โรงเรียนบ้านท่าเรือ   (นายสงวน  ศรีเจริญ)
 11. โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  (นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท)
 12. โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน  (นายวิฑูรย์  สีแดง)
 13. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาโคกอะโตด-ยางงาม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มโรงเรียนสตึก  6
 1. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่       (นายสกล  โยยรัมย์)
 2. โรงเรียนบ้นหนองไผ่            (นายสนอง  เจริญศิริ)
 3. โรงเรียนบ้านหนองกับ           (นายบุญเพ็ง  อินทร์ห้างหว้า)
 4. โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน   (นายอนุชิต  คำดี)
 5. โรงเรียนบ้านโคกสิงห์            (นายสมบัติ  บุญมี)
 6. โรงเรียนบ้านสระกุด              (นายจเด็ด  ผนิดรัตนากร)
 7. โรงเรียนบ้านเสม็ด                (นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์)
 8. โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย     (นายทองคูณ  สีสิ่ว)
 9. โรงเรียนบ้านชุมแสง              (นายชวลิต  ชูทรัพย์)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              ข้าราชการครู สังกัดอำเภอสตึก
  1. นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ         โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  2. นางนิธินารถ  แหวนวิเศษ       โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
  3. นางรจนา  วรรณโคตร           โรงเรียนชุมชนบ้่านสะแก
  4. นางพรรณี  แก้วมูล               โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
  5. นางสัมฤทธิ์  บุญยัง              โรงเรียนอนุบาลสตึก
  6. นางไพรินทร์  ไชยสงคราม     โรงเรียนบ้านโคกก่อง


  แผนที่โรงเรียนสังกัดอำเภอสตึก

  ขออภัย....กำลังรวบรวมข้อมลครับ