เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของชมรม

           ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT สพท.บุรีรัมย์  เขต 4 (เครือข่ายคุรุสภา  572) เกิดจากความต้องการของคณะครู สังกัดอำเภอสตึก  ที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท )  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รุ่นที่ 1/2548 ศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์ และครูประจำการสังกัดอำเภอต่าง ๆ ในสพท.บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการนำความประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา อบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งนัดพบกัน
            การดำเนินในครั้งแรก  ทางกลุ่มได้มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ อาจารย์ 3 ระดับ 8 สาขาคอมพิวเตอร์ บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นแกนนำในการจัดตั้ง  ได้จดโดเมนเว็บไซต์ http://www.satukiet.com/  ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม Moodle ต่อมาได้จดโดเมนเนมเว็บไซต์  http://www.kroosatuk.com/  ต่อมาสมาชิกของชมรมเพิ่มมากขึ้น ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะครูในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนบ้านซาด  โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนบ้านโคกเมือง และ สพท.บุรีรัมย์ เขต 4  โดยตั้งชื่อในนามกลุ่มครู ICT อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
            ต่อมาในปี พ.ศ.2548  นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ (ยังเป็นผอ.โรงเรียนบ้านดงเค็ง อ.คูเมือง) ได้ประสานแนวทางการจัดตั้งชมรม  โดยสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายคุรุสภา และได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นชมรม โดยการประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารหาร และได้จัดสรรงบประมาณมาส่วนหนึ่งในการพัฒนาและอบรมครูภายในชมรม
            ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service  ของ สพท.บร.4 ณ โรงเรียนสตึก  ได้ทำการเพิ่มเว็บไซต์ย่อย ตำแหน่งอ้างอิง http://www.br4ed.com/ict572  เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นผู้ดูแลระบบบทเรียนบนเครือข่าย http://www.br4ed.com/moodle
            ปี พ.ศ.2553  ทางชมรมได้มีมติให้นายสุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เป็นประธานชมรม เพื่อประสานการทำงานต่อตามวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการชมรมให้คงอยู่ และช่วยเหลือหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทางราชการอื่นและชุมชน เช่นการถ่ายรูป จัดทำวีดิทัศน์ พัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

วัตถุประสงค์ของชมรม
 1. เพื่อพัฒนาตนเองตามแนวทางและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและใช้ ICT เพื่อการจัดการจัดการเรียนการสอน
 3. เพื่อให้บริการอบรมให้ความรู้ด้าน ICT แก่โรงเรียนในสังกัด องค์กรเอกชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้าน ICT เพื่อการศึกษา
คณะกรรมการบริหารงาน
 1. นายสุวัฒน์  อุ่นทานนท์             ครู ค.ศ.3 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง                ประธานกรรมการ
 2. นายวีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์          ครู  ค.ศ.3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง             รองประธานกรรมการ
 3. นายปรัชญา พลพุฒินันท์          ผอ.คศ.3   โรงเรียนบ้านข่อย                 รองประธานกรรมการ
 4. นายทานิน   จันทะขาล               ผอ.คศ.3  โรงเรียนวัดวนาสันต์            รองประธานกรรมการ
 5. นายจารุเกียรติ  อธิพัฒน์พลากร  ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านหนองม่วง       รองประธานกรรมการ
 6. นายรชฎ  ชะรุมรัมย์                    ครู  คศ.3  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่       ประชาสัมพันธ์
 7. นายศิริพงษ์  สิมสีดา                  ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม              ประชาสัมพันธ์
 8. นายหัสดิน   เป็นนวล                  ครู คศ.3  โรงเรียนอมรศิริสามัคคี        ประชาสัมพันธ์
 9. นายนัฐพงษ์   จำปาชุม               ครู คศ.3   โรงเรียนบ้านหนองครก       ประชาสัมพันธ์
 10. นางเกษณี สิมสีดา                   ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม                ทะเบียน
 11. นางศริญญา การิโก                   ครู คศ.1  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์        ทะเบียน
 12. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์             ครู คศ.3   โรงเรียนบ้านทุ่งวัง                 เหรัญญิก
 13. นางอัมพร  ชะรุมรัมย์                ครุ คศ.3    โรงเรียนบ้านปรือเกียน          ปฏิคม
 14. นายอภิรัชต์  การิโก                  ครู คศ.2    โรงเรียนบ้านนหนองยางหนองจาน  กรรมการและเลขานุการ

สัญลักษณ์ของชมรมเป้าหมาย

         สมาชิกชมรม ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพท.บุรีรัมย์  เขต 4 ที่มีความสนใจด้าน ICT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20


ที่ตั้งของชมรม
บ้านเลขที่  25 หมู่ 16 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรณีย์  31150

ติดต่อชมรม :
เว็บไซต์
 1. เว็บไซต์หลัก : http://www.ict572.org/
 2. เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม :  http://www.ict572.com/
 3. เว็บไซต์บทเรียนผ่านเครือข่าย :  http://www.ict572.net/
Gallary
 1. ภาพกิจกรรมปี 2551
 2. ภาพกิจกรรมปี 2552
 3. ภาพกิจกรรมปี 2553
Mail : ict572@gmail.com
Tel : 08-72458534 อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ผู้ดูแลระบบบล็อก
1.  อ.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  0872458534
2.  อ.อภิรัชต์ การิโก   0856563864
3.  อ.จารุเกียรติ อธิพัฒน์พลากร 0899453246
Twitter : @ict572
Facebook : ict572
NING :
Wordpress :
--------------------------------------------------------------------------------------


foxyform.com