วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สพป.บร.4 ศึกษาดูงานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4 และ เขต 1 และศึกษาดูงานโครงการนำร่องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ตามโครงการ Tablet One Per Child ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกลุุ่มนโยบายและแผน คณะวิทยบูรณากร ครููผู้สอนในสังกัดกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมีรองผอทองสุก เกลี้ยง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นหัวคณะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดตามกำหนดดังนี้

วันที่ 30 สิงหาคม 2555

เวลา 05.00 น. รถออกเดินทางจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
เวลา 09.00 น. ถึงสพป.ขอนแก่น เขต 4 (อ.น้ำพอง) นำเสนอวีดิทัศน์การบริหารจัดการสพป.ขอนแก่น เขต 4เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มงาน ICT
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการสร้าง Applicaiton ด้วยภาษา PHP (โดยคณะวิทยากร)
เวลา 16.30 น. เข้าที่พัก ณ เรือนรับรองเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น สรุปงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 31 สิงหาคม 2555

เวลา 09.-12.00 น. เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ชมวีดิทัศน์การนำเสนองาน/ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/
เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
เยี่ยมชมโครงการนำร่องการใช้ Tablet สำหรับนักเรียนชั้น ป.1
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานด้าน ICT ณ ตึกคอม โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับ

การไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางกลุ่มนโยบายและแผนและคณะวิทยบูรณกร สพป.บร.4 คาดหวังที่เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการขับเคลื่อน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของสพป.บร.4ให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียนและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคสังคมสารสนเทศบนฐานความรู้ ตามเจตนรมย์ ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69 เพื่อให้องค์กรเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด ที่ขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น