วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ภายใต้คำขวัญ "มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิป้ัญญา" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ในวันที่  16-17 พฤศจิกายน  2553 ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง       >>...การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองผอ.ภานิชา  อินทร์ช้าง เป็นประธานในพิธีเิปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี ศน.มนัชยา หงษ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.พนม ศรีนอก ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การการจัดงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่  ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดอุดรธานี  การจัดงานในครั้งนี้้ ทางคณะกรรมการอำนวยการ ได้ประชุม ณ วันที่  3 พฤศจิกายน  2553 ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  ได้เปลียนแปลงสถานที่จัดไปที่อำเภอนาโพธิ์  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมโดยใช้หน่วยงานในเขตพื้นที่เป็นฐานในการบริหารจัดการ  ซึ่งประกอบด้วย รงเีรียนและหน่วยงานต่าง ๆ  อำเภอนาโพธิ์ ประกอบด้วย โรงเีรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์  โรงเรียนวัดบุปผาราม โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) เทศบาลตำบลนาโพธิ์ และ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์  ในส่วนเวทีกลางที่ใช้ในการเปิดงานและการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ ทั้ง 2 วัน (ทั้งพิธีเปิด/ปิด) ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์
        ส่วนการประกวดบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ใช้สถานที่ราชการสังกัดอำเภอพุทไธสง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน และคณะครูที่ควบคุม ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงและโรงเีรียนพุทไธสง
        ในส่วนของพิธีเปิดงาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2553 เริ่มเวลา 17.00 น. ชมการแสดงแสง สีเสียง มัลติวิชัน  VTR  ยิ่งใหญ่อลังการ มหกรรมงานวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา โดยเน้นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ 6 อำเภอในสังกัด สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4
        หลังจากนั้น ศึกษานิเทศก์ ผู้ิบริหารที่เป็นประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้ประชุมกลุ่มย่อยของคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทำการชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
        ทางสำนักงานเขตขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการเดินทางมาประชุม  เพื่อรับทราบแนวทางในการประกวดตัดสินกิตจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกัน เืพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป


                 แบ่งปันความรู้ :  [แกลอรี่ทั้งหมด]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น