วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

วันที่  22 มกราคม  2554  เครือข่ายองค์กรพัฒนาวิชาชีพครูบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 17) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์ร่มโพธิ์แก้ว ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ธีรวุฒิ  พุทธการี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

     สำหรับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรในการอบรมในครั้งนั้ได้รับความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.วิทยา มัจฉาวิทยากุล  และ รองผอ.ปิยเชษฐ์  จันภักดี  โดยมีนายสุรพล แสนลี  ประธานชมรมและคณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผู้ประสานงานในการอบรมตามโครงการดังกล่าวอ.คูเมือง , อ.พุทไธสง อกคศ.วิวัฒน์ บุญครอบ อ.อรรถพร มาลีนนท์ อ.สตึก , อ.แคนดง ผอ.เพลินจิตร นัดกล้า  ผอ.ณัฐพงษ์ ทองหล่อ  คุณครูสมดี ไชยสงคราม, คุณครูจันทร์ศรี ศรีเจริญ  , คุณครูปัญญา บุญที  อ.บ้านใหม่ ฯ , อ.นาโพธิ์ ผอ.สิทธิพร ธรรมรักษา , คุณครูทักษพร แปลงไธสง  [รายละเอียดโครงการ]

ภาพประกอบ


ลงทะเบียน/รับเอกสาร (จ่ายเงินเอง)

ผอ.สุรพล แสนลี ประธานชมรมฯ
ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.บร.4 ประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ

คณะครูที่เข้าอบรมมีความหวังกันทุกคน
ผศ.ดร.สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล วิทยากร

ว 17... อยากหรือไม่ต้องสู่ต่อไป

เบรก...พักสมองกับแกแฟ บริโภคนิยมที่เป็นแฟชั่นการอบรม


รับประทานอาหารเที่ยง

รองผอ.ปิยเชษฐ์ จันภักดี
ดาวน์โหลดภาพประกอบ

ข่าว/ภาพ อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา ชมรม ICT572

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น