วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สพป.บร.4 จัดพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ปีการศึกษา 2553

เพิ่มคำอธิบายภาพ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2553 เวลา เวลา 17.30 น.สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีเปิดงานมกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ "ศิลปหัตถกรรมล้ำคุณค่า ส่งเสริมภุมิป้ญาเด็กไทย เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล พัฒนาเด็กไทยสู่สากล" ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์


ร้องเพลงประสานเีสียงร.ร.บ้านโสกแต้
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2553 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการในการจัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการทุุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2553 ในหน่วยงานราชการ/โรงเรียนสังกัดอำเภอนโพธิ์และอำเภอพุทไธสง


พิธีกรบนเวที โดยศน.นิรัญ ขุมทอง และอ.นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมประกอบด้วย

 • การขับร้องเพลงประสานเสียง/มาร์ช สพป.บร.4    โรงเรียนบ้านโสกแต้ อ.คูเมือง
 • กิจกรรมการแสดงแม่ไม้มวยไทย ประกอบดนตรี  โรงเรียนบ้านปรือเกียน อ.สตึก
 • ชม VTR สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 • กล่าวเปิดงาน โดย รองผอ.ภานิชา  อินทร์ช้าง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ผอ.ธีรวุฒิ  พุทธการี
 • ประธานกล่าวเปิดงาน /ลั่นฆ้อง
 • ปล่อยโคมไฟ จุดพลุ
 • การแสดง แสง สี เสียง The Best Pracitice  ในแต่ละอำเภอสังกัด สพป.บร.4 แสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียนอุดมอักษาพิืทยาคม โรงเรียนวัดท่าเรียบ และโรงเีรียนบ้านโคกกุง
  • เกียรติคุณบัตรแก่ผุ้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาดังนี้ 
   • นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์  นายวรพงษ์  บานไธสง
   • พระครูนิเทศธรรมคุณ (ตัวแทนรับมอบ), 
   • คุณแอนนา  เยียไธสง (มอบเงินสนับสนุนด้าการศึกษา),
   • สอบจ.บร. เขตพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ คุณศิริลักษณ์  วิชาเลิศเรืองเดช    
   • มอบโล่เกียรติคุณใหักับนายศุภโชค กลิ่นศรีสุข อดีตนายอำเภอนาโพธิ์ เพื่อประกาศคุณูปการ  ผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ที่เป็นแบบอย่างของผู้นำ  ได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอนาโพธิ์ และสามารถนำแนวทางข้อเสนอแนะของท่านไปปฏิบัติอย่างได้ผลเป็นอย่างดียิ่งทั้ง  22  โรงเรียน 
   • มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ( 5 รางวัล)
   • การแสดงวงโปงลางจากโรงเรียนบ้านหัวขัว อำเภอนาโพธิ์
       การจัดงานศิลปหัตถกรรมในครั้่งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากคณะกรรมทุก ๆ ฝ่ายทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะส่วนราชการสังกัดอำเภอนาโพธิ์ พี่น้องประชาชน ที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ จนการจัดงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และได้ตัวแืทนนักเรียนในแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่  60 ณ จังหวัดอุดรธานีต่อไป


   รองผอ.ภานิชา อินทร์ช้าง กล่าวรายงาน

   ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี ลั่นฆ้องเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ

   มอบโล่เกียรติคุณให้กับท่านศุภโชค กลิ่นศรีสุข
   ปล่อยโคม
   แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

   การแสดง Best Practice ร.ร.อุดมอักษรพิทยาคม


    แบ่งปันความรู้ :  [ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมความเป็นเลิศ]

    ข่าว :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
    ภาพ :  ชมรม ICT 572 (สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/จารุเกียรติ อธิพัฒน์พลากร/อภิรัชต์  การิโก)

   ไม่มีความคิดเห็น:

   แสดงความคิดเห็น