วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 3-4  ธันวาคม พ.ศ.  2553   คณะครูและผู้บริหารกลุ่มสตึก 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 80  คน  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัด สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      >>>... การทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้  มีเป้าหมายในการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ   ซึ่งทางโรงเรียนในกลุ่มสตึก  3  หลายโรงเรียนเป็นเครือข่ายของการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย  ได้พบครูและนักเรียนตัวจริง จึงตื่นเต้นกันทั้ง 2  ฝ่าย  บันทึกภาพกันมากมายเพื่อเอามาฝากลูกศิษย์เป็นการศึกษาดูงานที่ได้รับประสบการร์ตรง และมีประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่นำเอา ICT มาช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ทางคณะบุคลากร ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พระราชวังมฤคทายวัน  โครงการตามแนวพระราชประสงค์หุบกะพง  และตลาดน้ำอำพวา  ที่สมุทรสงคราม  ได้เห็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของวัฒนไทยที่อาศัยน้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต  ได้ชิมอาหารอร่อยๆ  ได้ชื้อของฝาก
      >>>...กิจกรรมทัศนศึกษาดังกลาวนับว่าเป็นกิจกรรมอีกรูแบบหนึ่งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในกลุ่มแล้วยังได้พัฒนา วีธีคิด จิตสำนึกต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มให้สูงขึ้น


แบ่งปันความรู้ : [ แกลอรี่ภาพกิจกรรม ]

ข่าว/ภาพ :อ.ศิริพงษ์  สิมสีดา โรงเรียนบ้านกระทุ่ม กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 ชมรม ICT572

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น