วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 3-4  ธันวาคม พ.ศ.  2553   คณะครูและผู้บริหารกลุ่มสตึก 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 80  คน  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัด สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อำเภอสตึกจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2553

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่  5 ธันวาคม  2553 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสตึก  โดยมีนายยลยงค์  มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สพป.บร.4จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 1 รุ่น รุ่น 474  ระหว่างวันที่  24-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อำเภอจอพระ จังหวัดสุรินทร์